Praktyka

Reprezentujemy klientów przed międzynarodowymi i krajowymi trybunałami arbitrażowymi oraz przed sądami krajowymi.

Nasi prawnicy działali jako pełnomocnicy stron lub arbitrzy w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych według różnych regulaminów, w tym ICC, LCIA, DIS, SCC, VIAC i UNCITRAL. Prowadziliśmy wiele precedensowych i skomplikowanych spraw zarówno w imieniu firm, jak i klientów indywidualnych. Nasze usługi obejmują także doradztwo na etapie przedprocesowym, mające na celu zmniejszenie ryzyka związanego z prowadzeniem sporów przed sądem.

Pomagamy klientom w transakcjach M&A, umowach dotyczących nieruchomości, umowach joint venture, umowach inwestycyjnych, umowach handlowych oraz przy realizacji projektów dotyczących energii odnawialnej. Doradzamy również w zakresie prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. W każdej z tych dziedzin wykorzystujemy także nasze doświadczenie w rozwiązywaniu sporów, aby efektywnie zapobiec przyszłym sporom lub zabezpieczyć interesy naszych klientów na wypadek sporu.

Główne obszary naszej praktyki procesowej to:

 • spory dotyczące wad budynków, powierzchni komercyjnych, biurowych i magazynowych
 • spory dotyczące opóźnień i zakłóceń robót budowlanych
 • spory o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane
 • spory o waloryzację, podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia wykonawców
 • spory o zapłatę za roboty dodatkowe
 • spory dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestorów za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców
 • spory o zapłatę i miarkowanie kar umownych
 • spory związane ze skutecznością odstąpienia od umów o roboty budowlane
 • spory związane z nienależytym skorzystaniem z gwarancji bankowej
 • spory deweloperów ze wspólnotami mieszkaniowymi
 • uzyskiwanie zabezpieczeń sądowych na majątku inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców oraz obrona przed takimi zabezpieczeniami
 • uzyskiwanie przed procesem zabezpieczania dowodów dotyczących stanu realizacji robót budowlanych
 • spory wynikające z umów zawieranych na wzorach FIDIC
 • spory o własność nieruchomości
 • spory o zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości
 • spory dotyczące skuteczności odstąpienia od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
 • spory dotyczące sądowych zabezpieczeń zakazujących zbycia lub obciążenia nieruchomości
 • spory ze skargi pauliańskiej, tj. o uznanie za bezskuteczne zbycia lub obciążenia nieruchomości dokonanego przez dłużnika w celu pokrzywdzenia wierzycieli
 • spory pomiędzy inwestorami finansującymi inwestycje nieruchomościowe
 • spory z właścicielami sąsiadujących nieruchomości, w tym spory z właścicielami usiłującymi zablokować inwestycje budowlane
 • spory o zasiedzenie nieruchomości
 • spory o zapłatę czynszu najmu budynków, powierzchni komercyjnych, biurowych i magazynowych
 • spory o obniżenie wysokości czynszu z uwagi na wady wynajętych lub wydzierżawionych nieruchomości
 • spory o rozwiązanie umów najmów oraz obniżenie wysokości czynszu z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków na podstawie klauzuli rebus sic stantibus
 • spory o obniżenie czynszu dzierżawy z powodu znacznego zmniejszenia przychodu z przedmiotu dzierżawy
 • spory dotyczące skuteczności wypowiedzenia umów najmu i umów dzierżawy
 • spory o zapłatę ceny sprzedaży energii elektrycznej i gazu
 • spory dotyczące zabezpieczeń sądowych ustanowionych na majątku podmiotów z sektora energetycznego
 • spory dotyczące zapłaty kar umownych i odszkodowania z tytułu niewykonania umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu
 • spory o rozwiązanie lub zmianę umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków na podstawie klauzuli rebus sic stantibus
 • spory o zapłatę wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług bilansowania handlowego
 • spory dotyczące ustalenia nieważności lub odstępowania od umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia
 • spory dotyczące dzierżawy gruntów pod inwestycje w odnawialne źródła energii
 • spory wynikające z umów zawieranych na wzorach EFET
 • spory dotyczące odmowy przyznania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polski Fundusz Rozwoju SA, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i inne instytucje
 • spory dotyczące naruszenia obowiązków beneficjenta oraz prawidłowości realizacji projektu w związku z udzielonym dofinansowaniem z funduszy europejskich lub inną pomocą publiczną
 • spory dotyczące zwrotu dofinansowań z funduszy europejskich lub innej pomocy publicznej
 • spory dotyczące nałożenia korekt finansowych w związku z dofinansowaniami z funduszy europejskich
 • spory dotyczące wypowiedzenia umowy o dofinansowanie
 • uzyskiwanie zabezpieczeń sądowych zakazujących zbywania kluczowych aktywów spółki oraz obrona przed takimi zabezpieczeniami
 • uzyskiwanie zabezpieczeń sądowych zawieszających postępowania rejestrowe w przedmiocie wpisu zmian w zarządzie spółki lub innych wpisów dotyczących spółki, a także obrona przed takimi zabezpieczeniami
 • spory dotyczące emisji nowych akcji oraz ustanowienia nowych udziałów
 • spory o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał organów spółek
 • spory o wyłączenie wspólnika, pozbawienie akcjonariusza prawa głosu oraz o rozwiązanie spółki
 • spory dotyczące zapłaty kar umownych i odszkodowań za nienależyte wykonanie umów wspólników i umów inwestycyjnych
 • spory dotyczące odpowiedzialności członków zarządów za zobowiązania spółki wobec podmiotów prywatnych oraz publicznych
 • pełnienie roli doradcy rad nadzorczych spółek i badanie określonych spraw dotyczących działalności spółek lub ich majątku
 • spory dotyczące odpowiedzialności firm consultingowych za nienależyte wykonanie usług
 • spory dotyczące odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców
 • spory dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG)
 • spory dotyczące wad urządzeń przemysłowych, maszyn oraz linii produkcyjnych, w tym spory wynikające z umów zawieranych według warunków Orgalim
 • spory dotyczące dostaw towarów na zasadach INCOTERMS
 • spory związane z obrotem wyrobami medycznymi
 • spory dotyczące rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorcy
 • spory dotyczące przejmowania klientów oraz pracowników przedsiębiorcy
 • spory dotyczące nieuczciwej reklamy
 • spory dotyczące wydłużania terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi
 • spory dotyczące odpowiedzialności sprzedających za naruszenie oświadczeń i zapewnień (representations and warranties)
 • spory związane z wykonaniem zobowiązań indemnifikacyjnych
 • spory o zapłatę dodatkowego składnika ceny earn-out
 • spory dotyczące realizacji praw pociągnięcia drag along i praw przyłączenia tag along
 • spory o unieważnienie umów sprzedaży przedsiębiorstw, udziałów i akcji
 • spory związane z naruszeniem zobowiązań sprzedających do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej
 • poszukiwanie majątku dłużników we współpracy z licencjonowanymi detektywami
 • ubezskutecznienie czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli na podstawie skargi pauliańskiej
 • ubezskutecznienie czynności, które czynią niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej
 • spory dotyczące rozwiązań umów o pracę zawartych z kluczowymi pracownikami
 • spory dotyczące wypłat premii, wynagrodzeń za nadgodziny oraz roszczeń z tytuł porozumień typu golden parachute
 • spory dotyczące naruszenia umów o zakazie konkurencji
 • spory dotyczące naruszenia umów o zachowaniu poufności
 • spory dotyczące nakłaniania pracowników do przejścia do konkurencji
 • spory o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie umów wdrożeniowych IT
 • spory o zapłatę kar umownych i odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów IT
 • spory dotyczące naruszenia praw do znaku towarowego
 • uzyskiwanie zabezpieczeń sądowych polegających na zakazaniu korzystania ze znaku towarowego, oznaczania nim produktów i wprowadzania tak oznaczonych produktów do obrotu, a także obrona przed takimi zabezpieczeniami
 • spory dotyczące naruszenia praw autorskich
 • spory dotyczące naruszeń przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • spory dotyczące dzieł sztuki
 • spory pomiędzy giełdami kryptowalut, procesorami płatności oraz użytkownikami giełdy