Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez Kocur i Wspólnicy Sp.k. (Kocur i Wspólnicy). Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do osób, które korzystają z naszych usług prawnych lub które są odbiorcami naszych działań marketingowych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Kocur i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie. Można się z nami skontaktować:

 • listownie: ul. Wspólna 35/7, 00-519 Warszawa,
 • mailowo: office@kocurpartners.com,
 • telefonicznie: + (48) (22) 622-15-62.

Cele oraz podstawy przetwarzania danych

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w celu wykonania umów i świadczenia usług prawnych na Państwa rzecz
 • w celach marketingowych
 • w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych
 • w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w tych celach tylko wtedy, gdy mamy ku temu ważną podstawę prawną, tj.:

 • gdy otrzymaliśmy Państwa zgodę
 • gdy potrzebujemy Państwa danych osobowych w celu wykonania umowy i świadczenia naszych usług
 • gdy przetwarzanie Państwa danych leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie (a interes ten nie jest nadrzędny wobec Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności)
 • gdy ciąży na nas prawny obowiązek przetwarzania Państwa danych osobowych

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas niezbędny do świadczenia usług dla Państwa, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, do czasu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub przez czas wymagany przepisami prawa.

Przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe również wtedy, gdy otrzymamy od Państwa sprzeciw wobec przetwarzania (chyba, że ​​wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania danych) lub gdy wycofają Państwo swoją zgodę.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas naszym zewnętrznym usługodawcom, świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy z Państwem lub niezbędne w celu prowadzenia naszej działalności, np. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym obsługę księgową lub podatkową, kurierom. Możemy również udostępnić Państwa dane osobowe właściwym organom publicznym (np. sądom), w związku z charakterem świadczonych przez nas usług.

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów spoza EOG, a jeśli takie przekazanie następuje, to zapewniamy, że będzie się to odbywać w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności że dane będą przekazywane do państwa, wobec którego Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony dla tego kraju lub istnieją odpowiednie zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne.

Państwa prawa

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych, jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, żebyśmy je przetwarzali
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub jeśli nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych jest nasz prawnie uzasadniony interes
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa

W celu wykonania Państwa praw prosimy o skierowanie żądania pod adresem e-mail: office@kocurpartners.com.

Prosimy pamiętać, że przed realizacją Państwa praw będziemy uprawnieni do zidentyfikowania Państwa tożsamości.

Pozostałe informacje

Przetwarzając dane nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonujemy profilowania.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronie Kocur i Wspólnicy.